වචන යෝජනා කරන්න
උපදෙස්

01) . පළමුව භාෂව තෝරන්න.
02). යෝජනා කරන වචනය සඳහන් කරන්න ( උපරිම අකුරු 500 ).
03). සිංහල, ඉංග්‍රිසි ,දෙමළ භාෂවට අදාල අර්ථ සඳහන් කරන්න, එක් භාෂවක් උවද යොමුකළ හෑක.
04). තවත් භාෂා ඇතිනම් වෙනත් කොටස භාවිතා කරන්න.
05). වචන සඳහා අදාල යොමු ඇතිනම් සඳහන් කරන්න.
06). ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය නිවැරදිව සඳහන් කර වචනය යොමුකරන්න.